Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp (Oyj)

 • June 11, 2023

Idag, den 9 juni 2023, hölls ordinarie bolagsstämma för Enersize Abp (Oyj) (”Bolaget”).

Vid stämman var 43 221 380 aktier (3,96%) och röster representerade. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Fastställande av bokslutet, räkenskapsårets förlust och dividendutdelning, beviljande av ansvarsfrihet

 • Bolagstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2022 och beslöt att förlusten för räkenskapsperioden, 1 524 832 euro, överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning sker.
 • Bolagstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och både nya och gamle verkställande direktören för  
  räkenskapsåret 1.1.2022-31.12.2022.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden och val av styrelseledamöter

 • Bolagstämman beslöt att de valda styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för mandatperioden som börjar i slutet av denna ordinarie bolagsstämma och som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma: 600 euro per månad till styrelseordförande. 400 euro per månad per ledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställningsförhållande till Bolaget.
 • Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter.
 • Bolagsstämman beslöt om omval av styrelseledamöterna, Alexander Fällström och Elin Skarp, som presenterats på Bolagets webbplats den 27 maj 2022, samt nyval av Jonas Hagberg som nominerades på stämman, vilka väljs enligt deras samtycke. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Alexander Fällström har en examen i ekonomi från Harvard University och har en bakgrund inom Private Equity och M&A med fokus på Industrials och Business Services. Även erfarenhet inom kapitalförvaltning. Tidigare anställning vid Capillar Advisory i Stockholm, samt Goldman Sachs & Jefferies i London.

Jonas Hagberg har en Executive MBA från EFL Lunds universitet och har erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Han var tidigare styrelseordförande i det noterade bolaget Zesec Sweden AB (publ) samt verkställande direktör i SensoDetect AB. Jonas är styrelseordförande och ägare till Torsion Invest AB samt styrelseledamot i TeQflo AB.

Elin Skarp har mer än 20 års erfarenhet från säkerhet- och IT-branschen i olika ledande roller inklusive internationell affärsutveckling och kundtransformation, försäljning och marknadsföring, business operation samt change management. Elin Skarp har en Magisterexamen i Political Science från Lunds Universitet.

Revisorns arvode och val av revisor

Bolagstämman beslöt att revisorns arvode utbetalas i enlighet med skälig faktura som godkänts av Bolaget. Som Bolagets revisor valdes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som har meddelat att CGR-revisor Mauri Eskelinen kommer att utses som huvudansvarig revisor. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier
 • Bolagstämman bemyndigade styrelsen att bestämma, i en eller flera rater om emission av aktier samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier.
 • Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst
  1 700 000 000 nya eller av Bolaget innehavda aktier.
 • Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka Bolagets aktieägarkrets, finansiera förvärv av verksamhet eller för att fullgöra förpliktelser i samarbetsavtal.
 • Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigande innefattar att aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta.
 • Det nya bemyndigandet är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte senare än 30 juni 2024.
Ändring av säte från Finland till Sverige
 • Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen och VD att gemensamt utreda om att bolaget flyttas från Finland till Sverige. Det i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 som möjliggör flytt av bolag och dess verksamhet i sin helhet från ett EU land till ett annat. Förslaget baseras på att bolaget idag har stora overheadkostnader för att hantera den finska basen medan all verksamhet idag är lokaliserad till Lund, Sverige. Detta ska inte påverka noteringen på Nasdaq i Sverige och beräknas ”finansiera sig själv” på under ett års sikt då kostnaderna beräknas kunna sänkas avsevärt genom en koncentration till Sverige.
Ändring av bolagsordning
 • Bolagstämman beslöt i enlighet med förslaget från styrelsen att tredje stycket av 7 § av bolagets bolagsordning ändras så att den lyder enligt följande (texter på svenska och finska):

”Bolagsstämman kan hållas, förutom i bolagets hemvist, i Helsingfors stad i Finland eller i Stockholms eller Lunds städer i Sverige. Styrelsen kan även besluta att bolagsstämman ska hållas utan mötesplats så att aktieägarna utövar sin beslutanderätt fullt ut och i realtid med hjälp av en dataförbindelse och teknisk hjälpreda under mötet.”

”Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingin kaupungissa Suomessa tai Tukholman tai Lundin kaupungeissa Ruotsissa. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Johan Olson, VD
Telefon: +46 705 424600
E-post: johan.olson@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer
Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp (Oyj)

Blog Post

Related Articles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Blog Post CTA

H2 Heading Module

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.