Bolagsordning

Bolagsordning

Nedanstående bolagsordning är översatt från finska. Vid eventuella språkliga skillnader har den finska bolagsordningen tolkningsföreträde.

Enersize Oyj:s bolagsordning, antagen 2023-06-09.

1 § Namn och hemort

Bolagets namn är Enersize Oyj, Enersize Abp på svenska och Enersize Plc på engelska. Bolagets hemort är Helsingfors, Finland.

2 § Verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde omfattar utveckling och försäljning design- och konsultationstjänster samt programvaror, totalleverans av projekt, samt köp, försäljning, administration och uthyrning av värdepapper och fastigheter.

3 § Aktier och värdeandelssystemet

Bolagets aktier ingår i värdeandelssystemet efter anmälningstidens utgång.

4 § Bolagets styrelse och verkställande direktör

Bolagets styrelse består minst av tre (3) och högst sex (6) ordinariemedlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod sträcker sig till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolaget har en verkställande direktör som utses av styrelsen.

5 § Bolagets representation

Förutom styrelsen, kan företaget representeras av styrelseordföranden samt verkställande direktören, vardera ensam, eller av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen kan även meddela övriga personer prokura eller rätt att representera bolaget.

6 § Revisorer

Bolaget har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Ifall till revisor väljs en revisionssammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandatperiod utgår då följande efter valet infallande ordinarie bolagsstämma avslutas.

7 § Kallelse till bolagsstämma, anmälningstid och plats för bolagstämman

Kallelsen till bolagsstämma ska delges aktieägarna genom att publicera kallelsen på bolagets internet-sidor eller på ett annat bevisligt sätt tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock senast nio (9) dagar före den i aktiebolagslagen angivna avstämningsdagen.

Ifall styrelsen så beslutar, bör aktieägare för att få delta i bolagsstämman anmäla sig till bolaget senast på den i kallelsen angivna dagen, vilken kan vara tidigast tio (10) dagar innan bolagsstämman.

Bolagsstämman kan hållas, förutom i bolagets hemvist, i Helsingfors stad i Finland eller i Stockholms eller Lunds städer i Sverige. Styrelsen kan även besluta att bolagsstämman ska hållas utan mötesplats så att aktieägarna utövar sin beslutanderätt fullt ut och i realtid med hjälp av en dataförbindelse och teknisk hjälpreda under mötet.

8 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter att räkenskapsperioden har avslutat.

Den ordinarie bolagsstämman skall:

framlägga
1. bokslut samt vid behov verksamhetsberättelse;
2. redovisningsberättelse;

besluta om
3. fastställande av bokslut;
4. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar;
5. ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktören;
6. arvoden för styrelsemedlemmar och revisor;
7. antalet styrelsemedlemmar;

välja
8. styrelsemedlemmar; och
9. revisor och vid behov revisorssuppleant.